Český velvyslanec Ivan Hotěk: Kulminace pandemie je stále ještě před námi

Komplikace byly očekávatelné, bohužel patrně rychlejší, než mnozí předpokládali, říká v rozhovoru pro Bohemindo o epidemii koronaviru český velvyslanec v Indonésii Ivan Hotěk . Zároveň ujišťuje, že prioritou jeho úřadu je pomoc všem českým občanům. 

1. České velvyslanectví vydalo důrazné doporučení českým turistům, aby se vrátili domů. Co vás k tomuto neobvykle naléhavému prohlášení vedlo?

Jsme v nebývale naléhavé situaci a z té vyplývá naše doporučení našim občanům a cestovatelům na území Indonésie i dalších zemí naší akreditace. Povinností zastupitelského úřadu (ZU)  v extrémním čase je také zabezpečit dostupné informace jako základu pro rozhodování občany.  Dnešní vývoj je bezpochyby dynamický, dramatický a proměnlivý, nevykazující stabilizaci, nýbrž naopak. Nacházíme se na prahu epidemie, lépe řečeno pandemie,  jejíž kontext a důsledky  si mnozí z nás nemusí  stále připouštět. 

Sledujeme politickou diskuzi v zemi, kdy nelze zcela vyloučit restrikci pohybu uvnitř Indonésie a tím i uzavření velkých aglomerací. Co bude takový krok znamenat pro naše občany pobývající na Bali i v jiných oblastech země je také zřejmé. A to se ještě nedotýkáme šíření epidemie, která může zasáhnout každého,  ani nemocničních kapacit. Stávající opatření nemusí být konečná.  Proto je naším cílem trvale upozorňovat všechny cestovatele na naléhavost, dynamiku a nepředvídatelnost stávajícího stavu. Komplikace byly očekávatelné, bohužel patrně rychlejší, nežli mnozí předpokládali.  S ohledem na poslední vývoj musím upozornit, že komplikace neodcházejí.  Kulminace  pandemie je stále před námi.  

2. Mnoho českých turistů se snaží dostat do Evropy, ale letecké společnosti  zneužívají  situace, ruší letenky a astronomicky zvedají ceny. Máte nějaké možnosti v této situaci něco dělat? 

Ve světle komerčních letů  má diplomacie stejné postavení jako každý jiný subjekt a občan.  Jsme pochopitelně v úzkém kontaktu s našimi institucemi, informujeme o veškerých aspektech zdejšího vývoje. V současné době prioritně ve spolupráci se zastupitelskými úřady členských zemí EU, DEL EU a s podporou MZV ČR zprostředkováváme  repatriaci našich občanů s využitím jiných spojů. Možnosti  avizujeme na našich stránkách a komunikujeme přímo, pokud disponujeme  adekvátním spojením s občany ČR.  V posledních dnech se nám takto podařilo přispět k přepravě  zhruba sedmdesáti našich spoluobčanů a s dalšími spolupracujeme na možném odletu. Například lety KLM jsou organizovány jako lety přednostně určené pro majitele letenek KLM, kterým byl let dříve zrušen. V případě kapacity je možné i zde zajistit přepravu na komerční bázi. Obdobně jsou organizovány další lety ve spolupráci se ZÚ SRN a ZÚ Francie. Nikoli na každý let jsme schopni naše cestující prosadit. Poptávka stále převyšuje nabídku právě s ohledem na celkové počty turistů zablokovaných na Bali. 

Restriktivní přístup k pohybu osob vedl k razantnímu omezování leteckého spojení mezi kontinenty, ale i v regionu.  Stojíme na kraji dosud nepoznaného úzkého hrdla nefungující mezinárodní letecké přepravy s enormním  cenovým výkyvem a běžnou nedostupností cílových destinací. V zásadě dnes disponujeme pouze službou dvou leteckých společností, které zajišťují pravidelné komerční letecké spojení mezi Indonésií a Evropou.

Dovolím si využít této příležitosti a oslovit české občany. Jsme  k dispozici všem, kontaktujte nás. Bez kontaktu nebudeme schopni pomoci.  V opačném případě zůstávají pouze komerční lety. Máme informace, že tyto lety upřednostňují někteří cestovatelé především pro možnost přistání přímo  v Praze. 

3. České turisty na Filipínách, Hondurasu a v dalších zemích vyzvednul letecky speciál. Chystá se jeho vypravení také do Indonésie? Proč k tomu ještě nedošlo? 

Mám-li být upřímný, v trvalém intenzivním kontaktu  s naším ústředím pochopitelně i ohledně dané možnosti  v poslední dekádě měsíce jsme. Ministerstvo zahraničních věcí takovou potřebu určitě vnímá, nicméně prioritně i s ohledem na kapacity jsou dle mých informací prozatím odbavovány a nouzově řešeny země s absolutním uzavřením. Tedy země  bez jakékoli dostupné komerční přepravy. Vlastní letecké operace nejsou jednoduché a z hlediska všech souvislostí i doposud nepoznaného rozsahu.  To mohl být případ právě  mimo jiné Vámi zmíněných přeprav. Problém je celosvětový, kapacitně není možné využít prostředků bez omezení. Zvažovány v rámci ministerstva zahraničí jsou pochopitelně různé varianty možností včetně podkladů průběžně poskytovaných z naší strany. Rádi bychom určitě všichni urychleně pomohli i touto cestou. 

4. Někteří čeští turisté nevyslyšeli vaši vyzvu k návratu a zůstávají na Bali. Mohou se také oni spolehnout, že v případě zhoršení situace se jim dostane pomoci?

Nerad bych jakoli předjímal případný potenciál možností dalšího zhoršení situace v Indonésii a na Bali především.  Situace je pochopitelně vážná na Bali i v celé zemi. Doporučuji  pohlédnout na zmíněné  Filipíny.  Zde došlo k uzavření jednotlivých regionů a do dnešního dne, i přes vyslání speciálu, nebylo možné zabezpečit repatriaci všem. Nemají  bohužel  možnost přístupu k letecké přepravě, ani přesunu.  Chápeme plně pozici  i pocity našich turistů a jejich motivaci k pobytu, popřípadě i obavu k cestě. Nicméně v kontextu dříve zmíněného nelze doporučit jakoukoliv predikci možného prodlení návratů, respektive prodlužování pobytu. Náš apel je zásadně neměnný. Doporučujeme urychleně odcestovat, neboť z podstaty věci nemohou být podmínky v dohledné budoucnosti  pro cestovatele  výrazně jednodušší, nýbrž naopak. Čelíme zvláštnímu efektu. Odbavujeme mnoho občanů na zmíněné nekomerční lety, nicméně počet občanů v tísni,  kteří nás vyhledávají jako  prostředníka pro zajištění náhradní přepravy stále výrazně neklesá.  Poskytneme podporu všem, nicméně naše možnosti budou limitovány dostupnou nabídkou. To jsou  limity,  v kterých se dnes všichni pohybujeme.  V případě technických otázek a další obdobné asistence  se mohou naši turisté na Bali i nadále obracet na pracovnici honorárního konzulátu, který je stále v provozu.  

5. Jaká je současná situace v souvislosti s epidemií korona viru a jak je Indonésie na ni připravena?

Místní administrativa koná v rámci možností a dostupných i fiskálních podmínek možné maximum a jako vždy v takových situacích lze k uvedenému postupu zaujímat diferenciované stanovisko. Jak jinak popsat realitu, kdy během několika málo dnů v minulém týdnu vybudovala uprostřed hlavního města náhradní zdravotní středisko s 2000 lůžek. Jednalo se o vládní reakci na zahlcení státního zdravotního systému v hlavním městě.  Indonésii se globální epidemie korona viru nemůže vyhnout. Stejně jako celý svět, ani Indonésie nebyla na rozsah pandemie připravena. Celosvětově, ani regionálně nelze stále dopady na zdraví obyvatel, na ekonomiku, na životní úroveň rodin  předpovídat. Eliminace všech vlivů bude s největší pravděpodobností během na dlouhou trať. Určitou místní nevýhodou může být poměrně velká tradiční mobilita pracovní síly,  nižší diferencovaný rozvoj  zdravotní infrastruktury především v odlehlých oblastech a tradiční rodinné vazby koncentrované na určitý zdroj příjmu. 

Toto vše  může být za podnikatelskými aktivitami,  stejně jako aktivitami nevládních organizací, úzce kooperujících  s vládou na preventivním přiblížení zdravotní služby potřebným, prostřednictvím mobilních zdravotních zařízení včetně přípravy tisícovek dobrovolných pracovníků.  Především odborná zdravotnická veřejnost prosazuje některá razantní opatření doporučovaná  WHO.      

6. Krizové situace v Indonésii obvykle doprovázejí i další jevy, které přesahují zdravotní rizika, jako je panika, a teď nemluvíme o tom, co je za paniku vydáváno v Evropě, násilnosti, rabování. Obáváte se , že by k něčemu takovému mohlo dojít i nyní? 

Při rychlosti a rozsahu stávající krize nelze v zásadě vyloučit určité negativní efekty a rizika  zasahující vědomí každého z nás. Z tohoto pohledu ani  Indonésie nemůže být výjimkou. Každá krize je doprovázena jevy, kterým by mělo být čeleno konkrétními funkčními opatřeními. Právě propojení společných zájmů a koordinace soukromého, nevládního i státního sektoru může do společnosti vnášet určitou potřebnou ekonomickou sanaci a tím i  změnu do podvědomí lidí jak v rámci velkých aglomerací, tak i v odlehlejších oblastech. Z tohoto důvodu  dle mého názoru místní společnost prozatím tyto negativní tendence i za pomoci ekonomických stimulů může překonávat. 

7.  Máte nějaké informace o aktuálním zhoršení bezpečnostní situace, o tom, že by západní turisté byli považováni za příčinu šíření koronaviru v Indonésii?

Zaznamenali jsme  konkrétní informace, z odlehlejších míst,  i z Bali, o jisté změně chování minoritní části místních obyvatel. Stejná informace přišla například z Východního Timoru. Podle našich zdrojů by nemělo jít prozatím o trend, změnu nálad uvnitř společnosti,  ale o náhlou změnu chování jednotlivců, či neorganizovaných skupin, což  vyloučit nikdy nelze.   

8.  Jaké je vaše doporučení pro ty, kteří zůstávají v Indonésii?

Maximálně omezit pohyb na veřejnosti, veřejných místech za větší koncentrace osob, i místech odlehlých, minimalizovat vzájemná setkání a úzké osobní kontakty, bezpodmínečně inklinovat k doporučované hygieně, používat v potřebné míře desinfekční prostředky, zdravotní pomůcky, používat obličejové masky s i bez respirátoru, či jinou ochranu, maximálně se společensky izolovat.  Tady dle mého soudu neexistují výjimky. Státní zdravotnická zařízení určená k boji s onemocněním jsou dlouhodobě naším ZÚ avizovány. 

9.  Jak se epidemie dotýká chodu vašeho úřadu?

Pracujeme v bezpečnostním režimu kopírujícím provoz institucí  v ČR, rotujeme ve dvou směnách, abychom zabránili fyzickému kontaktu mezi pracovníky obou skupin.  S ohledem na obsazení ZÚ a rozsah  úkolů není operační systém pracovně komfortní. Náhradní směna plní uložené úkoly bez pracovního zázemí z domova, při neohraničené pracovní době obou směn, a opačně. Kontakt mezi pracovníky probíhá v elektronické formě. Prioritou činnosti stávajících dnů je pomoc českým občanům v nouzi a věřím, že se nám vše bezezbytku povede.

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.