Úvodní slovo velvyslance

Ing. Ivan Hotěk

Vážení krajané, vážení návštěvníci Indonéské republiky, 

myšlenka přípravy společné informační platformy, internetových stránek „Bohemindo“, navázala na registraci „YAYSAN Bohemia Indonesia“, nevládní neziskové organizace s ambicí podchycovat a v případě možností inzerovat aktivity krajanské komunity v Indonésii i jejich sympatizantů.   Lze ji vnímat jako dobrovolnou komunikační i informační platformu krajanů, turistů i dlouhodobých cestovatelů. 

Prioritně je nastavena k předávání informací o společných plánech a aktivitách naší komunity v jednotlivých regionech, k zprostředkování zkušeností, poptávaných informací adekvátně potřebám nejenom našich spoluobčanů pracujících a pobývajících v nejlidnatější muslimské zemi světa.  

Může napomáhat výměně informací mezi uživateli i v případě tísně, či extrémních mimořádných přírodních úkazů a kalamit.  V tomto smyslu by neměla alternovat stávající oficiální informační platformy MZV ČR, či ZÚ ČR, působících směrem k českým občanům, nýbrž oficiální a aktuální informace synergicky konečnému uživateli pomoci urychleně a jednoduše dále přiblížit.  

Systém využití by měl být zaměřen na zmapování aktivit všech, kteří se bez ohledu na dobu pobytu v Indonésii rozhodli, popřípadě dále rozhodnou, dobrovolně angažovat v prostoru krajanského kulturního i dalšího dění, bez ohledu na rozlohu země a místo realizovaných aktivit. Věřím, že mnoho z nás ocení možnost takto etablované výměny aktuálních společenských a jiných informací.

V tomto smyslu mohou hrát nejenom zprovozněné stránky nezaměnitelnou roli.  Čas bývá naším jediným reálným vlastnictvím a naše úspěšná osobní historie bývá naším nejcennějším osobním majetkem.  Náš čas, naší minulost, přítomnost, ale i budoucnost by mohla tato platforma napomoci mapovat a svým způsobem i postupně propojovat.

Naplnění záměru by nebylo možné bez pomocné ruky pana M. Wasserbauera, jeho manželky i některých dalších, kteří s rozhledem a důrazem jim vlastním nabídli podporu, znalost prostředí a pomocnou ruku k dosažení dnešního potenciálu. Nelze, nežli poděkovat za zvednutí problematiky, za iniciativu při řešení otázky  institucializace krajanského hnutí nad rámec tradiční a dlouhodobé existence struktury neformálního uskupení „PEPÍČEK“.  

Jsem rád, že mohu vyjádřit plnou podporu daným krokům a jejich postupné kultivaci ústící v dnešní formu vzájemného propojení krajanů v jednotlivých regionech Indonésie.  Díky této iniciativě a vizi vznikla platforma, které může být každý z nás partnerem.  Věřím, že se podařilo ku prospěchu vzájemné informovanosti nastavit „Bohemindo“ stránky, „facebookovou“ stránku i „Bohemindo WhatsApp“ aplikaci, jako aktuální komunikační prostředí.  

Není snadné přejít od záměru k funkční skutečnosti. Díky všem aktivním v tomto prostoru, kteří považujete platformu za principiálně opodstatněnou, se záměr účelně naplňuje. Otázkou tak zůstává výhradně rozsah a substance komunikace.  Pevně věřím, že zastupitelský úřad jako jeden z propagátorů dané vize se může tématu, za pevně nastavených pravidel, společně s Vámi dále konzultačně věnovat.

Realizaci záměru považuji za jeden z účelných a pozitivních kroků ve prospěch služby nám všem, naším krajanům, dlouhodobým cestovatelům, studentům, pracovníkům, občanům i podnikatelům pobývajícím v Indonéské republice. V době digitální konektivity by měl být úspěch každého z nás, a tedy i naší země, opřen o soustředěné, ověřitelné a včasné informace. Tato idea byla v zárodku myšlenky výše popsaných aktivit. 

Děkuji za dosavadní spolupráci a věřím, že nalezneme trvalý odraz Vaší potřeby i rady pro cestu nejširšího účelného využití nastoupeného směru. 

 S přátelským pozdravem,

Ing. Ivan Hotěk

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.