Dopis velvyslance Ing. Ivana Hotěka

Vážení spoluobčané,

využívám této formy k oslovení našich cestovatelů i komunity za stávající mimořádné situace. Je zcela přirozené, že mnozí z nás stále nevnímáme plně rozsah krize, které dnes všichni bez rozdílu čelíme.

Oproti tomu mohou jiní vnímat realitu jako největší doposud nezaznamenané riziko našich generací.

Přes veškerá negativa dopadající na každého z nás ujišťuji, že pomoc všem občanům v nouzi zůstává trvalou prioritou. Bohužel věcné podmínky práce i pobytů mohou v nové situaci vnášet mnohdy nemalé komplikace, mimo jiné i při využití telefonního spojení na pevnou linku našeho Zastupitelského úřadu v Jakartě, popřípadě jeho centrální mailovou adresu.

Proto prosím a urguji: sdílejte požadavky, potřeby i popis reálné situace nad rámec dosavadních kontaktů s naším zastupitelským úřadem i přímo na služební mailové adresy našich zaměstnanců: konzula pana Karlíka radomir_karlík@mzv.cz, mého zástupce pana Černého jakub_cerný@mzv.cz, popřípadě ivan_hotek@mzv.cz. Nacházíme se v jistém krizovém režimu a pouze tak zajistíme neodkladnou a bezprostřední reakci.

Ujišťuji Vás, že trvale pracujeme na hledání řešení k problémům, s kterými se jako turisté, popřípadě česká komunita, ve výše uvedené souvislosti nevyhnutelně setkáváme a společně čelíme. Považuji proto výzvu pro všechny, kteří nemáte zajištěná pobytová víza ve výhledu letního období, stejně jako všechny turisty zasažené redukcí služeb leteckých společností k bezprostřednímu zajištění náhradního komerčního leteckého spojení k návratu do ČR, za mimořádně nutnou a alarmující.

V příštích dnech reálně dále naruší náš život zastavení pravidelné letecké přepravy jednotlivými leteckými společnostmi. Proto musí být všeobecně repatriace prostřednictvím stávajících možností letecké přepravy bezvýhradně prioritou. Například místní letecká společnost Garuda Int. prozatím stále z Jakarty lety do nemnoha destinací v Evropě provozuje. Některé země, nově například Maďarsko, rozšiřují dočasně možnosti tranzitu k umožnění návratu občanů okolních zemí. Apeluji na všechny ke snaze neodkládat odlet a využít jakékoli dostupné možnosti.

Charterové a evakuační lety organizované naší stranou, zeměmi V4 i členskými zeměmi EU by měly být jistě možné. Nicméně musím vyjádřit věcnou obavu. S ohledem na rozsah již probíhajících a předpokládaných repatriačních operací ve světě, úroveň provozu, kapacitu letounů i režim dálkové letecké přepravy, vyžadující i za běžného stavu náročné logistické zázemí atd., zrychlení pomoci občanům s největší pravděpodobností v nejbližší době v Indonésii bohužel nemusí umožnit. Přestože jako klíčovou v tomto smyslu vnímám spolupráci v rámci členských zemí EU, nelze za této situace plně vyloučit možná dostupná řešení v časovém horizontu i týdnů, nikoli dnů.

Nacházíme se v dynamickém nestabilním období. Aktuální rozhodnutí postrádají regionální koordinaci. V tomto smyslu se ve své podstatě uzavřel pro občany nejvíce zasažených zemí i občany členských zemí ASEAN Singapur.

Vyhodnocujeme relevantní informace od vládních autorit. Vycházíme z oficiálních zdrojů, z osobních kontaktů, jakož i ze spolupráce diplomatických misí. Spekulací na sociálních sítích je mnoho. Dle dosavadních informací místní vláda prozatím nezvažuje uzavření mezinárodních letišť v zemi, není nakloněna rozhodnutí k uzavření některých regionů ani hlavního města Jakarty. Nelze však nezmínit, že tlak ve prospěch uvedených kroků existuje.

Přehledy zdravotních zařízení k případnému využití také zveřejňujeme na webové stránce našeho zastupitelského úřadu. Je zřejmé, že změny v přístupu a přijímaná opatření mohou být nepredikovatelná. K rozhodnutím má každá země a její vláda výsostné právo.

Ubezpečuji Vás, že jsme v kontaktu s autoritami v ČR, abychom mohli při dalších změnách vývoje v zemi popřípadě zdravotního vývoje v regionu, nabídnout občanům informace a možnosti. Připravujeme pochopitelně opatření, která mohou být aktuální v závislosti na posunu podmínek v Indonésii, i jinde ve světě.

V této souvislosti žádám o sdílení kontaktů s naším konzulárním úsekem, abychom byli v zájmu eliminace dopadů případného dalšího zhoršení situace v zemi schopni i jednotlivce adekvátně oslovit. Uvědomujeme si, že situace je výrazně nepředvídatelná, doposud nepoznaná. Přesto prosím zachovejme klid a rozvahu na cestě hledání přijatelných a nezbytných řešení.

Bez vzájemné odpovědnosti a respektu nebudeme schopni výrazným zásahům, či chcete-li dopadům, úspěšně čelit. Nicméně mi dovolte ujištění, že i za této mimořádné situace náš zastupitelský úřad se svými honorárními konzuláty a ve spolupráci s dalšími misemi zemí EU zůstane, v rámci reálných možností, informačním a asistenčním zdrojem pro všechny spoluobčany.

Děkuji,
Ing. Ivan Hotěk velvyslanec ČR v Indonésii

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.