Dopis zvláštního zmocněnce 2022

Vážení přátelé, milí krajané,
dovoluji si navázat na dlouholetou tradici a oslovit Vás také v roce 2022 dopisem krajanského zmocněnce. Především bych Vám rád poděkoval za Vaši aktivní práci pro českou krajanskou komunitu v zahraničí, kterou jste odvedli i v nelehkém roce 2021. Chtěl bych Vám proto alespoň touto cestou popřát zdraví a mnoho pracovních úspěchů v roce 2022. V neposlední řadě bych Vás také rád informoval o hlavních akcích a důležitých termínech letošního krajanského roku.

Dovolte mi na začátku stručné ohlédnutí za rokem 2021 a připomenutí řady krajanských akcí, které se Vám podařilo úspěšně uskutečnit navzdory pandemickým omezením, v okamžicích rozvolnění, ať již u Vás v zahraničí nebo přímo v České republice.

Bohužel i v roce 2021 musela být ve světě i doma v ČR z důvodů epidemie COVID19 řada akcí zcela zrušena, nebo došlo k jejich realizaci online formou. Za všechny takové akce zmíním například oblíbené letní kurzy českého jazyka pro krajany v Poděbradech a kurz metodiky výuky českého jazyka v Praze. Mezi ty, jež se nakonec podařilo s úspěchem prezenčně zorganizovat, patří dozajista po letech obnovená a v říjnu 2021 realizovaná účast na „Sokolském běhu republiky na pobřeží Pacifiku“ v Kalifornii, který se zde běžel poprvé již v roce 1919. Rovněž nás velmi potěšila podzimní účast krajanů na tradičních folklórních přehlídkách v Jižní Americe i uskutečnění tradiční letní konference českých škol pořádané ČŠBH v Praze. Velký význam mělo konání o rok odložené velké krajanské konference v Senátu PČR na téma „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diasporyhttps://senat.cz/krajanskakonference/. Konference se konala symbolicky v předvečer říjnových parlamentních voleb a na jejím pořádání se spolupodílely Senát PČR, MZV ČR, Mezinárodní výbor zahraničních Čechů a Etnologický ústav AV ČR. Předmětem konference byla především dvě nejvýznamnější krajanská témata posledních několika let, a to korespondenční volba a proměny potřeb i budoucnost krajanské politiky.

Krajanský večer, navazující na konferenci, pořádaný v Černínském paláci, přispěl k vytvoření potřebného prostoru pro neformální osobní setkání krajanů s ministrem zahraničních věcí ČR, náměstkem ministra pro řízení sekce právní a konzulární a s dalšími pracovníky MZV ČR, stejně jako s představiteli dalších důležitých českých institucí. Krajanský rok 2021 byl úspěšně obohacen sérií čtyř velkých globálních online krajanských debat se zástupci MZV ČR, MŠMT, MV, Senátu PČR a dalších českých institucí i se zástupci české politické scény. Série krajanských debat k aktuálním tématům byla připravena krajanskou iniciativou Chceme volit distančně. K úspěšným akcím patřila krásná pohybová iniciativa „Aktivně za korespondenční volby“, která byla v době nemožnosti setkávání se na společných sportovních akcích virtuálním sčítáním Vašich individuálně uběhnutých kilometrů, nebo kilometrů ujetých na jízdním kole v různých částech světa. Krajané tak do dnešního dne tímto virtuálním způsobem oběhli po rovníku Zemi již téměř čtyřikrát. K úspěšným online akcím patřilo i červnové dvoudenní virtuální setkání českých škol v Severní Americe rozšířené online formou na celý svět a navazující na již existující první část, tedy burzu nápadů z roku 2020. I tyto akce se před „covidovou dobou“ konaly prezenčně v rámci konferencí. Přestože se do říjnových parlamentních voleb 2021 nepodařilo zavést pro Čechy v zahraničí korespondenční volbu, dokázali však naši krajané svou aktivní účastí, a také inspirováni přístupem slovenských kolegů krajanů, přispět k doposud historicky nejvyšší voličské účasti v zahraničí na českých parlamentních volbách.

Samotný závěr roku 2021 patřil pozoruhodné přehlídce Vámi zaslaných nahrávek českých vánočních koled, kterých se nakonec sešlo v Praze v Radio Prague International z různých zemí světa na čtyřicet. Radio Prague International (RPI) ČRo, náš dlouholetý a důležitý partner při šíření informací o dění v krajanském světě, zveřejnilo Vaše vánoční nahrávky na svých fb stránkách a nejlepší z nich pak věcně ocenilo. Speciální poděkování kromě RPI patří také našim krajanům do Lucemburska za jejich koordinační roli v této akci. Blahopřání patří Vám všem, kteří jste se v adventním čase roku 2021 do tohoto druhého ročníku přehlídky zapojili. https://cesky.radio.cz/nejlepsi-ceske-koledy-z-vecneho-mesta-87377iQ

Z nevyužitých zdrojů na podporu bohemistiky v roce 2021 MZV ČR nakoupilo dětské knihy a učebnice českého jazyka, které postupně zasíláme za Vámi, především do krajanských škol i krajanských spolků.

V roce 2021 pokračoval rovněž výzkumný projekt věnovaný budoucnosti krajanské politiky státu „Nové přístupy ke koordinaci krajanské politiky“. Rád bych Vás ubezpečil, že nadále, spolu svědeckým týmem, pečlivě monitorujeme všechny Vámi zmiňované potřeby krajanských spolků a škol a budeme i nadále usilovat o další prohlubování jejich systémového zajištění. To se nám díky spolupráci s Vámi a MŠMT ČR daří.

Vzhledem k tomu, že hlavní důvod mého dopisu je informační, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil se všemi důležitými informacemi pro rok 2022, které mohou být užitečné v průběhu roku pro Vaše rozhodování při realizaci krajanských akcí. Na úvod proto dvě zásadní věci:

Jak jistě víte, rok 2022 bude pro Českou republiku v jeho druhém pololetí významný, a to historicky druhým předsednictvím v Radě EU. Je proto přirozené, že úspěšné předsednictví bude prioritou celé české zahraniční politiky. Věříme, že rovněž Vaše aktivity se tohoto tématu v zahraničí v některých aspektech dotknou a Vy sami svou účastí posílíte pozitivní vnímání ČR ve světě v rámci této mimořádné příležitosti.

Druhou zásadní připomínkou a současně změnou oproti roku 2021 je, jak možná již rovněž víte z médií, aktuálně stále platné rozhodnutí vlády o dočasném posunutí odsouhlasení konečné podoby státního rozpočtu ČR z úvodu roku 2022 na konec jeho prvního čtvrtletí. Toto technické rozhodnutí o užití rozpočtového provizória tak bude mít vliv na pozdržení vyplácení krajanských peněžních darů na rok 2022 ministerstvem zahraničí Vašim spolkům a školám. Můžeme tedy očekávat, že pokud k odsouhlasení konečné podoby státního rozpočtu ČR dojde do konce měsíce března, budeme moci v měsíci následujícím dary předat. Z tohoto důvodu, pokud Vaše spolky nebo školy plánovaly konkrétní aktivity již v prvním čtvrtletí roku, doporučuji, aby spolky k financování využily přednostně své vlastní finance a zdroje, případně aby posunuly takové akce na pozdější období roku.

Nyní již ke konkrétním aktivitám v roce 2022, na které bych Vás chtěl upozornit vzhledem k závazným termínům.

V současné době již probíhá přihlašování krajanů do tří hlavních programů výuky českého jazyka konaných v ČR v roce 2022. Termín pro podání přihlášek končí 15. března 2022. V současné době je již otevřena centrální digitální databáze Domu zahraniční spolupráce (DZS) pro podávání přihlášek. Prosím nezapomeňte však, že vyplněné přihlášky v systému DZS je nutné rovněž bez zbytečného odkladu postoupit Vašemu kontaktnímu, místně příslušnému, velvyslanectví ČR nebo generálnímu konzulátu ČR.

Kurzy pro krajany, které se připravují v roce 2022 v těsné spolupráci mezi MZV, MŠMT a DZS dle usnesení vlády č. 926/2020 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 – 2025, jsou následující:
1) Semestrální stipendijní studijní pobyty (jednosemestrální: září 2022 – únor 2023 nebo únor 2023 – červen 2023 a dvousemestrální: září 2022 – červen 2023)
2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany (18. 7. – 12. 8. 2022, Poděbrady)
3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit (23.8. – 3.9. 2022, Praha)

K přihlášení do kurzů je potřeba vyplnit online formuláře, které jsou dostupné na webových stránkách DZS www.dzs.cz v rubrice Programy a sítě:
http://www.databaze-krajane.cz/modules/krqiane/?h=semstay,
http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse, http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=metcourse.

Termíny pro podávání všech typů přihlášek do elektronického systému jsou společné: do 15. 3. 2022. (s jedinou výjimkou, kterou jsou jednosemestrální studia se začátkem studia až od února 2023, kde je termín k podání přihlášky 15.8. 2022). Více informací získáte na našich ZÚ, případně v instrukčním dopisu zaslaném na ZÚ a GK z 5. ledna 2022.

V průběhu celého roku plánujeme řadu on-line setkání, na která budete zváni a upozorněni průběžně prostřednictvím našich webových stránek krajanského oddělení https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni vztahy/krajane/index.html v rubrice aktuality nebo prostřednictvím stránek Vašeho ZÚ. Velice se nám osvědčily v posledním období možnosti on-line setkávání v rámci jednotlivých krajanských teritorií, ať již se jednalo o setkání s krajany v Brazílii nebo Argentině. S dalšími počítáme v příštích měsících.

Jsem velice rád, že od Vás dostáváme také informace a pozvání na řadu zajímavých akcí pořádaných ve Vašem teritoriu. Z těch, které jsou naopak krajanskými subjekty plánované v CR, můžeme již dnes zmínit XIV. mezinárodní konferenci českých škol v zahraničí konanou ve dnech 25. – 29. července 2022 v Praze.

Rád bych dále připomněl 1. srpen jako nejzazší termín pro podání žádostí spolků a škol o peněžní dar krajanským komunitám a školám na rok 2023.

Jednotlivých krajanských akcí, které ve světě připravujete na rok 2022, je tolik, že se přirozeně do tohoto dopisu všechny nevejdou. Děkuji proto za Vaše dopisy a e-maily, ve kterých nás na akce průběžně upozorňujete. Informace a pozvánky budeme v průběhu roku zveřejňovat na našich webových stránkách v rubrice aktualit. Snažíme se s kolegy na krajanském udělení o co největší účelnost a zefektivnění práce.

Odpovědi na řadu Vašich praktických otázek týkajících se propojení krajanského života v zahraničí se životem v ČR najdete v rubrice užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí https://www.mzv.cz/cesi v zahranici/cz/index.html. V levém horním sloupci jsou řazena jednotlivá témata. Dalším velice užitečným vodítkem jsou stránky portálu veřejné správy https://portal.gov.cz/, kde je vyčleněna zvláštní kapitola konkrétně pro cestování a Čechy v zahraničí https://portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy/KAT-411.

Znovu mi také dovolte připomenout užitečnou pomoc krajanům a metodickou oporu pro výuku českého jazyka v zahraničí, kterou naleznete v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy http://ujop.cuni.cz. Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz Vám nabízí informace o českém vysokém školství pro zahraniční studenty na samostatném webu www.studyin.cz. Tradičním informačním kanálem pro naše krajany zůstává i v roce 2022 Radio Prague International www.radio.cz, které kromě na míru vyrobených pořadů pro Čechy žijící v zahraničí provozuje i krajanskou webovou stránku www.rozhlas.cz/krajane a facebookové stránky.

Nadále bude v roce 2022 rovněž ve své činnosti pokračovat Meziresortní komise pro Čechy žijící zahraničí zřízená v roce 2017, která v roce 2018 zpřístupnila zmíněnou informační databázi „Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí“.

Pokud byste nenašli odpovědi na Vaše otázky v žádném ze zmíněných zdrojů, můj mail jiri kratky(@)mzv.cz a mail krajanského oddělení zkz(@)mzv.cz jsou vám stále k dispozici. Některé technické informace a upozornění na akce jsme podávali v minulých dvou letech a budeme dále podávat také prostřednictvím krajanské komunikační fb stránky: Češi v zahraničí / Czechs abroad – communication platform 2019.

Závěrem bych Vám všem chtěl ještě jednou poděkovat jménem svým i celého našeho oddělení pro krajanské záležitosti za nasazení a odvahu, s jakou jste se v minulých dvou letech postavili všem překážkám a omezením spojených s COVID19. Děkuji Vám za výbornou práci, kterou odvádíte v zahraničí v této těžké době a dokazujete tím na vlastním příkladu praktický význam existence pevné sítě organizací české krajanské společnosti v zahraničí.

S pozdravem
JUDr. Jiří Krátký M.A.
zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

Originální znění dopisu

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.