Informační dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti, pana Mgr. Jiřího Krátkého, M.A.

Vážení přátelé, milí krajané, 

dovoluji si Vás pozdravit na začátku roku 2020 a popřát Vám pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů po celý rok. S řadou z Vás jsem měl možnost se osobně potkat v roce minulém při svých cestách do zahraničí, kdy jste se podíleli na jejich programovém zajištění nebo naopak při Vašich návštěvách v Praze, kdy jste za mnou sami z vlastní iniciativy přicházeli s Vašimi náměty. Jak víte, v letošním roce končí třetí pětiletý cyklus vládního programu podpory krajanů a právě pro vznik dalšího cyklu programu byly všechny Vaše připomínky důležitým podkladem. I proto bych Vám chtěl na tomto místě upřímně poděkovat za tuto oboustranně obohacující komunikaci a spolupráci a doufám, že v podobném rytmu budeme společně pokračovat v rozvoji  krajanské agendy i v roce současném.

Minulý rok proběhl ve znamení připomenutí si 30 let od Sametové revoluce, zásadních politických změn a postupné přeměny našeho státu. Při této příležitosti se uskutečnila díky Vaším početným iniciativám a obětavé práci v zahraničí řada úspěšných oslav, které napomohly ke zviditelnění Vaší práce a  české přítomnosti v jednotlivých zemích a městech. Rád v tomto ohledu vzpomínám na sérii listopadových akcí na západním pobřeží USA, které jsme společně připravili nebo na římskou připomínku 30. výročí svatořečení Anežky České spojenou s českou národní poutí. 

Při vzpomínce na loňský rok nemohu zapomenout na návštěvy u bezpočtu českých škol v zahraničí, především ve Velké Británii, USA, Chorvatsku, Itálii a Rakousku a poděkovat učitelům za tuto dobrovolnickou práci, kterou napomáhají rozvíjet moderní linii českého krajanství pro příští generace. V tomto směru bych Vás chtěl ubezpečit, že pečlivě monitorujeme všechny Vámi zmiňované potřeby  jednotlivých škol a budeme i nadále usilovat o další prohlubování jejich systémového zajištění, které se nám díky další spolupráci s Vámi a MŠMT ČR daří. 

Podpora výuky českého jazyka v zahraničí bude i nadále patřit mezi priority naší činnosti i v roce 2020. Proto nás těší, že se letos opět uskuteční tradiční, tento rok již dvanáctý v pořadí, Týden češtiny ve světě  ve dnech 27. 7. – 31. 7. 2020,který pořádá spolek Česká škola bez hranic ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Ministerstvem zahraničních věcí. Bližší informace ohledně doprovodných akcí – seminářů, kurzů pro vyučující či letního jazykového tábora – budou dostupné na webové stránce www.csbh.cz. Velmi nás těší, že k vytváření pevné sítě přispívají i národní a regionální konference českých škol v zahraničí. Jedna z nich, se místo tradičního konání v zahraničí, poprvé uskuteční v roce 2020 v Čechách, a to díky spolupráci s kmenovou školou v Praze.  

Znovu připomínáme krajanům užitečnou pomoc a metodickou oporu pro výuku českého jazyka v zahraničí, která pomáhá zkvalitňování výuky, a kterou naleznete v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy http://ujop.cuni.cz

Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz Vám nabízí jak informace o českém vysokém školství  pro zahraniční studenty na samostatném webu www.studyin.cz, tak i komunikační platformu pro zájemce o sdílení informací či metod v podobě elektronického časopisu Krajiny češtiny. 

Tradičním informačním kanálem pro naše krajany je v roce 2020 nově přejmenované Radio Prague International www.radio.cz, které kromě na míru vyrobených pořadů pro Čechy žijící v zahraničí provozuje i webovou stránku www.rozhlas.cz/krajane

V roce 2020 pokračuje projekt Svatá Ludmila 1100, který se věnuje i v zahraničí připomenutí si výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, jehož hlavní oslavy proběhnou v roce 2021 v Čechách. Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě.  Vzhledem k přesahu významu této české světice i v zahraničí považujeme tento projekt za zajímavý i pro Čechy žijící v zahraničí.  Bližší informace o projektu lze nalézt na webu http://www.svataludmila.cz/cs/#uvod .

V září (28. a 29. září 2020) se v Praze uskuteční konference na téma „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích“, kterou připravuje Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí, Akademie věd ČR a Ministerstvo zahraničních věcí. 

Nadále bude v tomto roce ve své činnosti pokračovat Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí zřízená v roce 2017, která zpřístupnila v červnu 2018 informační databázi „Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí“ www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/. Na jejím programu se kromě tradičních témat objeví i specifická témata, jako např. rumunský Banát. 

Vzhledem k tomu, že  v tomto roce končí pětileté období Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, který byl schválen usnesením vlády ČR v roce 2015 na léta 2016-2020, probíhá aktuálně příprava  dalšího pětiletého období, na léta 2021 – 2025. Při jeho přípravě jsme využili Vašich informací a připomínek. Usilujeme o navýšení finančního pokrytí programu, které by reflektovalo příslušný nárůst počtu krajanských spolků a vašich aktivit ve světě v posledních letech.

Závěrem bych Vám všem chtěl poděkovat za výbornou spolupráci v minulých letech jménem svým i celého pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti.

S uctivým pozdravem Mgr. Jiří Krátký, M.A.

Původní dopis naleznete ZDE.

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.