Prezidentské volby 2023

Velvyslanectví České republiky v Jakartě informuje o konání prezidentských voleb, které se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023. Případné druhé kolo se bude konat v rozmezí 27. – 28. ledna 2023. Čeští občané dlouhodobě pobývající v Indonésii jsou za splnění zákonných podmínek oprávněni se účastnit hlasování na zastupitelském úřadě v Jakartě. Při účasti na volbě prezidenta je povinná osobní přítomnost voliče – korespondenční hlasování není možné. Stejně tak nelze hlasovat na honorárních konzulátech České republiky v zahraničí, tj. ve zdejším konzulárním obvodu nelze hlasovat na honorárních konzulátech v Sanuru, Semarangu a Surabayi. 

Čeští občané nacházející se v době konání voleb v Indonésii mají přitom dvě možnosti účasti na volbě prezidenta, a sice jednak podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím České republiky v Jakartě nebo na základě voličského průkazu. Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí je český státní příslušník automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů v České republice a tato varianta je tedy vhodnější pro dlouhodobé pobyty v zahraničí. Pro budoucí možnou účast na volbách konaných na území České republiky je třeba nejprve požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí vydá velvyslanectví písemné potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič svůj trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi. Žádost voliče o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím České republiky v Jakartě musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 4. 12. 2022. Žádost lze podat na zastupitelském úřadě osobně nebo písemně (poštou). Žádost podanou elektronicky (e-mailem) lze uznat pouze v případě, že ji volič doloží originálem nebo ověřenou kopií výše uvedených dokladů do doby uzavření zvláštních seznamů voličů vedených zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí, tj. do 14. 12. 2022.

Voličský průkaz je na druhou stranu ideálním řešením pro krátkodobé pobyty českých občanů v zahraničí. Voličský průkaz má totiž jednorázový charakter a vydává jej obecní úřad v místě trvalého pobytu na území České republiky, v jehož stálém seznamu voličů je dotyčný český občan zapsán. Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 29.12.2022). Průkaz je úřadem předán voliči, příp. osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Velvyslanectví České republiky v Jakartě: jakarta@embassy.mzv.cz.

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.